Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

sprzedaż mioduKażdy pszczelarz mający pasiekę do 80 uli może prowadzić sprzedaż bezpośrednią wytworzonych produktów pszczelich. Sprzedaż tych produktów nie podlega opodatkowaniu. Sprawę sprzedaży reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 roku.  Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać sprzedawca produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi końcowemu.

Dotyczy np. sklepów detalicznych, restauracji, stołówek i indywidualnych nabywców. Sprzedaż bezpośrednia, według przepisów, może odbywać się w różnej formie i być prowadzona w gospodarstwie pasiecznym, na targowiskach, kiermaszach lub przy drodze. Dostawa może być kierowana bezpośrednio do konsumenta.

Rolnik lub pszczelarz chcący sprzedawać produkty wytworzone w swoim gospodarstwie powinien zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. Nr 5, poz. 38 z 2007 r.). Rozporządzenie powyższe określa wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na sprzedaż. Określa wielkość, zakres i obszar sprzedaży tych produktów oraz wymogi weterynaryjne dla miejsc sprzedaży. Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być sprzedawane do zakładów prowadzących handel detaliczny, tj. sklepów, restauracji, zakładów prowadzących catering.

Jeżeli pszczelarz zamierza prowadzić sprzedaż produktów pochodzących z własnego gospodarstwa na obszarze innego powiatu, niż powiat, na którego obszarze prowadzi produkcję, powinien powiadomić lekarza weterynarii z tego powiatu na 7 dni przed sprzedażą.

Każdy pszczelarz prowadzący sprzedaż bezpośrednią powinien posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podstawie przepisów na nosicielstwo (książeczka zdrowia). Powinien także posiadać decyzję weterynarza powiatowego uprawniającą do bezpośredniej sprzedaży produktów pszczelich oraz numer identyfikacyjny swojej pasieki ustanowiony przez weterynarza.

Na opakowaniach produktów pszczelich umieszcza się imię i nazwisko oraz adres miejsca prowadzenia działalności i numer identyfikacyjny uprawniający do sprzedaży.

Za prowadzenie sprzedaży bezpośredniej bez zarejestrowania prawodawca uwzględnił kary przewidziane w art. 27 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. Nr 171, poz 1225 z 2006r. z późniejszymi zmianami.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Prawo Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich